✓ NIEUW: Koop nu, betaal later!
✓ Betaalbare luxe
Disclaimer
Copyright © 2012 Beau Monde juweliers
De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen producten, teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, woordmerken en logo's (tezamen 'merken'), zijn eigendom van of in licentie bij Beau Monde juweliers en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële privé doeleinden. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke, toestemming van Beau Monde juweliers, behalve voor zover strikt noodzakelijk is voor het raadplegen van de website.

Disclaimer
De website Beau Monde juweliers en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Beau Monde juweliers. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Beau Monde juweliers. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. De op deze website getoonde informatie wordt door Beau Monde juweliers met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Beau Monde juweliers behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. Hoewel Beau Monde juweliers alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Beau Monde juweliers niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden. Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Beau Monde juweliers, welke geen eigendom zijn van Beau Monde juweliers, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van Beau Monde juweliers. Hoewel Beau Monde juweliers uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Beau Monde juweliers worden onderhouden wordt afgewezen. Beau Monde juweliers sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.